USAF,NSSL Phase 3に向けた調査研究を開始

SpaceNews(10/27)
本調査結果をもとに現在業者選定中のPhase 2の次の打上げ輸送サービス調達の要求を決めるもの。